Държавен експерт в отдел „Устойчиво икономическо развитие“ на дирекция „Държавни разходи“
София
длъжност на пълно работно време

Държавен експерт в отдел „Устойчиво икономическо развитие“ на дирекция „Държавни разходи“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Министерството на финансите, гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 766 от 10.06.2024 г. на заместник министър-председател и министър на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ“
в отдел „Устойчиво икономическо развитие“ на дирекция „Държавни разходи“, както следва:

1. Описание на длъжността: Да разработва анализи, прогнози, оценки и становища, осигуряващи създаването, наблюдението, промяната и изпълнението на бюджетите за текущата година, подготовка и оценка на проектобюджети, анализи и доклади в областта на опазването на околната среда, съобразени с икономическия цикъл, макроикономическата стабилност и ефективността на разходите в сферата на устойчивото икономическо развитие на страната.
2. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 3500 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на финансите (МФ).

Изисквания и необходими умения

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен - „магистър“;
- професионален опит: 4 години опит в областта на икономиката и/или финансите, или придобит II младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше икономическо образование;
- компютърни умения – WORD, EXCEL, правно-информационни продукти;
- ползване на английски език;
- специализирани познания в областта на бюджетното законодателство, нормативната уредба в частта финансиране, отнасяща се до дейността на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;
- задълбочени познания по публични финанси и умения за обобщаване на бюджетна информация, както и изготвяне на становища, указания и друга методология по темата.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/. Забележка: Българските граждани, които са отбелязали в заявлението, че са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 21.06. 2024 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите (МФ), Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - ул. „Г. С. Раковски” № 102 и пред Център за административно обслужване (стая № 1) - входа от ул. „Георги Бенковски”, както и на Интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg/bg/689

Ние Ви предлагаме

Информация, която ще подпомогне кандидатите при преценката им за условията на работа в МФ:
- възможност за гъвкаво работно време (за длъжности и функции, за които е приложимо);
- периодични профилактични медицински прегледи;
- допълнителни дни платен годишен отпуск;
- регулярни надграждащи специализирани обучения;
- основната месечна заплата ще бъде в размер не по-нисък от 2400 лв., като конкретният размер ще се определи преди назначаването на спечелилия конкурса кандидат съобразно степента на основна заплата, която от своя страна зависи от професионалния опит на лицето;
- възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати на тримесечие в зависимост от отработеното време и получена оценка;
- МФ поема разходите за задължително социално и здравно осигуряване на служителите;
- служителите на МФ имат право ежегодно да получават сума за представително работно облекло.

Информация за контакт

Телефон: 9859 2624

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner