Старши инспектор в Общински инспекторат - Община Габрово
град Габрово
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Старши инспектор в Общински инспекторат - Община Габрово

град Габрово full-time Between 1000 and 1500 bgn

Responsibilities


Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат


Основна цел на длъжността:
- Да осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Габрово на нормативните актове на Общински съвет - Габрово, на законите и подзаконовите нормативни актове и на договори, по които страна е Община Габрово, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.
- Да осъществява административно–наказателна отговорност по предвидения законов ред.
- Да съдейства, в рамките на правомощията си, на всички лица на територията на община Габрово за предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на общината.
- Оперативно отработване на сигнали за нарушения на Наредби на Общински съвет - Габрово, закони и подзаконови нормативни актове, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.
- Да изпълнява функции по събиране на предвидените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени и услуги и права на територията на община Габрово, такси за ползване на пазари на територията на гр. Габрово.
- Да изпълнява и други задачи, възложени му със заповед на Кмета на Община Габрово.С длъжностната характеристика кандидатите могат да се запознаят в отдел УЧР.


Необходими документи за кандидатстване:
- заявление до кмета на община Габрово (свободен текст);
- автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност /при наличие на такива/;
- копия от документи, удостоверяващи трудов стаж /при наличие на такъв/;
- копие от свидетелство за управление на МПС.


Документите се приемат до 01.07.2024 г. в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.


Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списъкът с допуснатите до събеседване и практически изпит по компютърна грамотност кандидати, както и мястото, датата, и часът на провеждане ще се обявят до 03.07.2024 г. на електронната страница на Общината, на адрес: www.gabrovo.bg.

За справка: тел.: 066/818 315 - Диана Николова.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Requirements and necessary skills

Изисквания за заемане на длъжността:
Минимална образователна степен - бакалавър.
Професионална област - без предпочитание.
Компютърна грамотност – работа с Microsoft Office /Word и Excel/ - доказва се с практически изпит.
Свидетелство за управление на МПС, категория В.

We offer

Брутна работна заплата – 1300 лв.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner