Министерство на финансите
Старши експерт, отдел „Комуникация за еврозоната“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Sofia
full-time

Старши експерт, отдел „Комуникация за еврозоната“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Sofia full-time

Responsibilities

Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 905 от 01.07.2024 г. на заместник министър-председателя и министър на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”
в отдел „Комуникация за еврозоната“ на дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, както следва:
1. Описание на длъжността: Подпомага реализацията на информационната политика на МФ в комуникацията по въпросите за присъединяването към еврозоната, участва в информационната кампания за въвеждане на еврото в България. Управлява официалната електронна страница за въвеждане на еврото в Република България и социалните мрежи на МФ. Изготвя визуално съдържание за срещи и публични събития, организирани от министерството. Обработва, обобщава, съхранява и предоставя информация за дейността на отдела.
2. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 2900 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на МФ.

Requirements and necessary skills

. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
- професионален опит: 2 години опит в областта на журналистиката и/или връзките с обществеността, и/или публичните комуникации, и/или публичната администрация, и/или икономиката, или придобит IV младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на връзките с обществеността, журналистика, други хуманитарни, социални или стопански науки;
- ползване на английски език;
- компютърни умения – Microsoft Office, работа с Internet и правно-информационни продукти; предимство е работата с графични и дизайнерски програми и софтуер – Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva;
- знания и умения за създаването и управлението на дигитално съдържание;
- знания и умения за поддържането на електронни страници и профили в социалните медии;
- познания и умения за подготовка на информационни кампании;
- общи познания в областта на публичните комуникации.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/. Забележка: Българските граждани, които са отбелязали в заявлението, че са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 18.07.2024 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите (МФ), Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - ул. „Г. С. Раковски” № 102 и пред Център за административно обслужване (стая № 1) - входа от ул. „Георги Бенковски”, както и на Интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg/bg/689

We offer

Информация, която ще подпомогне кандидатите при преценката им за условията на работа в МФ:
- възможност за гъвкаво работно време (за длъжности и функции, за които е приложимо);
- периодични профилактични медицински прегледи;
- допълнителни дни платен годишен отпуск;
- регулярни надграждащи специализирани обучения;
- основната месечна заплата ще бъде в размер не по-нисък от 1850 лв., като конкретният размер ще се определи преди назначаването на спечелилия конкурса кандидат съобразно степента на основна заплата, която от своя страна зависи от професионалния опит на лицето;
- възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати на тримесечие в зависимост от отработеното време и получена оценка;
- МФ поема разходите за задължително социално и здравно осигуряване на служителите;
- служителите на МФ имат право ежегодно да получават сума за представително работно облекло.

Contact Information

Phone: 9859 2624

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner