Главен счетоводител
гр. Оряхово
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Главен счетоводител

гр. Оряхово full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Община Оряхово

Responsibilities

Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената Система за финансово управление и контрол в община Оряхово. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията с изпълнителите по реализацията на същите.

Requirements and necessary skills

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
Степен на завършено образование: висше – „Бакалавър”;
Професионална област: счетоводно-икономически науки;
Години професионален опит: 3 години;
Минимален ранг: IV младши.
2. Специфични изисквания за заемана на длъжността:
Кандидатите следва да отговарят на изисквания за заемане на длъжността, определени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
3. Допълнителни изисквания
- предпочитана специалност по която е придобито образованието: „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство и одит“.
- отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация.
- компютърни умения – WORD, EXCEL, INTERNET.

We offer

Длъжността е определена за заемане по служебно правоотношение.
Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: за длъжностно ниво 8, наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 4 и 2 степен на основната месечна заплата, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Contact Information

Phone: 091714734

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner