Споразумение с работодателите администратори за обработване и защита на личните данни

Администраторът-работодател, на основание чл.28 от ОРЗД, възлага на Джобтайгър ООД да обработва личните данни, включително чувствителните лични данни, които се съдържат в кандидатурите на потенциалните кандидати за обявената в настоящата обява позиция, с цел намиране на подходящия за работодателя служител, като за срока на този договор, Джобтайгър ООД ще уведомява администратора за всички искания на субектите с оглед реализиране на правата им по чл.12 до чл.22 включително от ОРЗД, без ненужното забавяне, но не по-късно от 3 дни от постъпване на такива искания в системата JobTiger. Администраторът и обработващият лични данни се съгласяват, че за посочените права на субектите е необходимо тясното сътрудничество и координиране на функциите между администратора и обработващия, като реализирането на правата е възможно само чрез активните действия на администратора. Обработващият личните данни гарантира, че необходимите организационни и технически мерки с оглед запазване поверителността на данните на субектите се прилагат за целия срок на договора. Срокът на възлагане на обработването на лични данни по настоящата обява изтича 6 (шест) месеца след датата на изтичане валидността на публикуваната в JobTiger обява от работодателя – администратор.
 
Zaplatomer.bg