Агенциите за подбор, защо са нужни, какво правят и как го правят… Все още хората гледат малко скептично на посредническата дейност, макар че в развитите страни тя е много разпространена и се ползва с голямо доверие.

Какво представляват агенциите за подбор:

Това са юридически лица, специализирани в областта на Човешките ресурси и тяхната основна цел е да посредничат между работодателите и търсещите работа. Към техните услуги най-често прибягват големи и средни компании, ползващи се с добър имидж, които търсят най-подходящия кандидат за предлаганата от тях длъжност.

Освен услугите по подбор на персонал (което в общия случай представлява селектиране на хора по критерии и провеждане на телефонни или живи интервюта с отговарящите на профила хора), агенциите все по-често разнообразяват списъка с услуги, които предлагат и често в тези списъци попадат услуги като: консултации към работодатели и търсещи работа (тъй като разполагат с богат опит в областта и актуална информация за пазара на труда), провеждане на тестове (езикови, компютърни, решаване на казуси и др.), предоставяне на възможности за разпространяване на свободните позиции чрез други маркетингови канали (сайтове за работа, специлизирани или не печатни издания, листовки и флаери и др.), както и различни обучения и тренинги за служителите на фирмата.

Агенциите по подбор на персонал провеждат своята търговска дейност с оглед на Закона за Посредническа Дейност и може да се извършва само след издаване на удостоверение за регистрация и лиценз. Има два вида лиценз – единият е за работа в България, а другия е за работа в чужбина и ако агенция предоставя и двата вида услуги, то тя трябва да има 2 лицензионни номера. Посредническата дейност по наемане на работа се извършва "безплатно – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от страна на търсещото работа лице", съгласно Закона за насърчаване на заетостта /ДВ, бр. 18 от 28.02.2006г./.

За целта на подбора компаниите са тези, които заплащат услугите, които им извършва дадената Агенция за подбор.

При реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът обявява номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност, срока на регистрацията и номера на регистрирания посреднически договор за наемане на работа.

Предимства на агенциите за подбор:
  • Улесняват процеса по подбор (скъсяват връзката между бизнеса и търсещите работа).
  • Спестяват време и пари.
  • Предоставят професионална квалифицирана помощ за намиране на подходяща длъжност, респективно на подходящ служител.
  • Разполагат с актуална информация за пазара на труда и могат да дадат полезни съвети за подобряване на организационната структура в дадена компания.
  • Могат да дадат полезни съвети за кариерно развитие.
За кандидатите - имате право да:
  • Да се уверите, че фирмата притежава удостоверение, което трябва да бъде поставено на видно място в офиса на посредника;
  • Да сключите договор с посредника и да получите оригинален екземпляр от него.
  • Да се уверите, че посредникът има издадено приложение към удостоверение с вписан регистриран в Агенцията по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател.
  • Да получите подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език.
  • Да получите информация за обществените и религиозните порядки в страната, в която Ви предлагат работа.
Често автобиографиите и личните документи, които остават в агенциите по подбор, служат на специалистите да предлагат на кандидатите не една, а няколко подходящи за тях позиции. Целта е да се улесни цялостния процес и най-вече да се съдейства на тези хора да попаднат на мястото си. Същото важи и за фирмите, да намерят подходящия човек, който да мотивира екипа им, а не да го дърпа назад.