Eдин поглед на пазара на труда в България, показва различните степени на успех при търсене и намиране на работа. Едни хора постигат желаното по-бързо, преминават ефективно през прецизни системи за подбор и заемат желаното работно място, други дълго време са без работа. Кои са причините за това. Дали само високата безработица, местожителство в малък град с почти замряла промишленост, образование, което трудно намира днешно приложение са в основата за изпитване трудности при намирането на ново работно место?

Отговорът на въпроса: Как да направим търсенето на работа по-ефективно в съществуващата обкръжаваща среда? би спестил много разочарования и съкратил трудния път на ефективна професионална реализация. Ако трябва с една дума да се характеризира успешното търсене и намиране на работа то тя е АКТИВНОСТ.

Във всички книги, статии, помощни материали улесняващи търсенето на работа в развити държави, където средата е по-благоприятна от тази, в която сме ние, се акцентира на активността, като задължително условие за успех. Съществуващите реалности в страната ни поставят в нова и непозната ситуация. Постепенното развитие на пазар на труда среща търсещите работа с организации и хора, изпълняващи определени функции и имащи своето значение в новата среда. Логиката и натрупаният опит показват, че умението да се "живее" в условията на пазарна среда не се придобива лесно. За вземане на правилни решения са необходими информация за функционирането на пазара на труда в преходната икономика, знания за начините на поведение на отделните участници в него, включително хората, търсещи работа.

Новите реалности изискват промяна на манталитета и приспособяване към ценностна система, основана на инициативност и свободен избор.

Вариантите, описващи вашият статут по времето, в което търсите работа варират от току що завършил образованието си до човек останал без работа. Във всички случаи пред вас стоят поне две възможности. Едната е епизодично да проверявате в случайно попаднал вестник дали не се търси специалист с вашата квалификация. Другата е да ангажирате всичките си сили, да подчините начина си на живот на търсенето на работа. Едва ли е нужно да доказваме предимствата на втората възможност, която фактически е единствено правилната при търсенето на работа- да бъдете максимално активни. Десетгодишната практика на консултантско дружество DB INTERCONSULT недвусмислено доказва успехът при търсене и намиране на работа на кандидати, които активно търсят работа.

Да предположим, че в момента нямате работа и имате необходимите способности за заемане на определено работно място. За себе си и за околните вие сте безработен. Специалистите в областта на човешките ресурси добре знаят, че има още едно условие за да придобиете статут на безработен. Това е активното търсене на работа. Ако сте завършили своето образование или сте напуснали работното си място, но не търсите активно работа, не принадлежите към безработните, а към населението, което е извън пазара на труда.

Трите критерия: наличие на способности за труд, липса на работа и активно търсене на работно място са залегнали в основни международни документи, третиращи статута на безработния. За активно търсещи работа се считат хора, които са регистрирани в бюра по труда, кандидатстват директно за свободни работни места, отговарят на обяви за търсене на специалисти, контактуват с посреднически фирми за набиране и подбор на персонал, т.е. за определен период от време извършват активна дейност, целяща намиране на работно място.

В основата на активността при търсенето на работа ние поставяме действителното желание да се започне такава. Не са редки случаите, при които регистрирани в бюрата по труда безработни не се явяват на интервю по покана на работодатели.

Постигането на успех в търсенето и намирането на работа е функция на вашата активност. Проведени изследвания във висши учебни заведения показват, че най-често получават предложения за работа тези завършващи студенти, които имат добри резултати от следването си, умеят да общуват с хората и проявяват висока активност. Те имат значително предимство пред колегите си, които се задоволяват само с отлични оценки. Решението и практиката за активно търсене на работа предполага следене на обяви за вакантни работни места в националните всекидневници /например, в."Труд", в."24 Часа"/, в."Капитал" със специализираното си приложение "Кариери", специализираните вестници и списания, насочени към определена професия. Ако сте току що завършващ архитект, то списанията и вестниците във вашия бранш са идеалното място, в което можете да потърсите обяви за свободни работни места.

В съвременните условия световната мрежа Интернет е мястото, където непременно трябва да проявявате активността си. Такава възможност ви дава Интернет базирания посредник JobTiger. Тук не само можете да проверите за обявени от работодатели и посредници свободни места, но и да публикувате автобиографията си с надеждата тя да привлече вниманието на нуждаещ се от работна сила работодател. Същевременно без да ставате от компютъра си можете да се консултирате как да напишете своята автобиография и мотивационно писмо, да получите съвети за успешно явяване на интервю за подбор на персонал. Целта на JobTiger е да предостави възможности за професионално реализация на талантливи, амбициозни и активни хора. Ако се считате за такива използвайте съвременните възможности и активно търсете работа. Успехът няма да закъснее.