Уважаеми колеги,

С надеждата, че ви заварваме в предваканционна подготовка или в разгара на дългоочакваната почивка, ще се постараем и в този бюлетин да ви предоставим полезна информация за есенно-зимната и пролетно-лятната работни сесии, които предстоят.

Всички знаем, че бизнесът се случва от хора, а хората имат нужда от развитие, надграждане, нов опит и идеи, за да са успешни и мотивирани. Сигурни сме, че сте изпробвали повечето традиционни форми на обучения и ще ви бъде интересно да научите за нов вид обучения, които екипът на Джобатайгър ООД предлага вече на пазара.

Ако с няколко думи може да се опишат тези обучения, то те са:
 • Зрелищни
 • Екстремни
 • Преживелищни
 • Със собствена библиотека, предоставяща най-актуалната бизнес и управленска информация
 • С изследване на персоналния стил на всеки участник и персонализирана обратна връзка
 • Он-лайн базирани ... игри
 • Без ограничения във времето и мястото на провеждане
Ако сме предизвикали любопитството ви, може да прочетете повече в следващите редове:

~ ~ ~

Интерактивните електронни обучения me-Learning с Джобтайгър ООД

Комплексът от симулационни обучителни техники me-Learning отваря ново измерение в развитието на управленските умения на служителите от средните и висши мениджърски нива. me-Learning (management e-Learning) е заглавието на поредицата електронни обучителни тренинги на тема управление на организацията, разработвани от най-добрите теоретици и практици в Европа и Америка.

me-Learning тренингите са изградени върху единна методологическа и технологическа система наречена ALEAS (Adaptive Learning Systems). Този инструмент разпознава и отчита индивидуалния лидерски стил и поведение на участниците, като измерва представянето им в казусите по определени критерии, както и до каква степен са се запознали с предоставените допълнителни теоретични материали. Благодарение на този инструмент ефективността на обучителния процес е значително повишена.

ALEAS дава възможност участниците в обученията сами да определят темпото, с което учат и напредват по казусите. По този начин се намалява съпротивата на хората към учебния процес, причинена от претоварване с много нов материал за кратко време. Това позволява на участниците да раздробят цялата информация на такива „хапки”, които могат и желаят да усвоят към момента на работа със системата.

Джобтайгър ООД е изключителен представител, разпространител и провеждащ обученията по системата me-Learning за България.

Трите основни направления, предлагани от Джобтайгър ООД на българския пазар са:
 • Управление на промяната (Change Management)
 • Управление на проекти (Project Management)
 • Управление на представянето на служителите (Performance Management)
Основните характеристики на процеса на развитие в поредицата me-Learning са:
 • Развитие на лидерски умения чрез интерактивни презентации на добре познати практики;
 • Състезание (конкуренция) вместо изпити – лидерството не се учи на теория. Затова обучаващите се не се оценяват чрез теоретичен изпит, въпреки че всеки модул е придружен от съвременна и полезна теория в големи количества;
 • Симулация – участниците влизат в съответната роля, за да решават сложни организационни и лидерски казуси под натиска на ограничени ресурси като време, пари, хора и други. Като в реалния живот и в бизнеса;
 • Обучение, базирано на игра – компютърните игри са едно от най-комплексните и даващи различни възможности средства във виртуалния свят. Смисълът им е да са забавни. Именно затова комбинацията от обучение и забавление (edutainment) е най-ефективната система за учене в момента. Резултатите са базирани на метода проба – грешка - проба и са пряко свързани с положените усилия;
 • Умения за вземане на решения – качествата на лидера се проявяват чрез решенията, които той взема и техните последствия. Вместо да отговарят на въпроси в тест, участниците трябва да вземат решения в реален казус, влизайки в дадената им роля;
 • Персонализирана обратна връзка – симулацията, базирана на методологията ALEAS*, осигурява на всеки етап от казуса обратна връзка и оценка, в зависимост от личния лидерски стил на участника и неговото представяне до момента. В края на казуса участникът получава обобщена обратна връзка за собствения си напредък, решения, стил и т.н.;
 • Фокус върху резултатите – за ефективността на взетите решения се съди чрез промяната в основни икономически показатели в казуса – печалба, разходи, интензивност на работата в екип, мотивация и време;
 • Независимост от време и място – участниците избират мястото, времето и продължителността на етапите от обучението си. Изискването е за достъп до Интернет;
 • Възможност за измерване, статистики и контрол на процеса на обучение на всеки участник – системата позволява детайлна обратна връзка за напредъка на участниците, времето, за което преминава през модулите, дали и каква допълнителна литература използва в хода на тренинга и др.;
Казусите са разработени върху реални случаи, предоставени от National Geographic и Sanoma Magazines International.

І. Управление на промяната (Change Management)

Управление на промяната (Change Management) тренингът представя основните елементи на процеса на промяната и акцентира както на проблемите и ситуациите, възникващи от промяната на утвърдените в организацията процеси, така и на съответните възможни решения и подходи.

Подходящата подготовка за организационни промени в наши дни е една от най-важните предпоставки за подобряване на конкурентоспособността на компаниите. Участниците в тренинга ще минат през основните стратегически елементи на процеса на промяна докато вземат решения, които засягат и се отнасят до представянето на екипа им.

Основният метод на обучение в курса по Управление на промяната (Change Management) е симулацията. Участниците влизат в роля, като имат за цел да променят негативните тенденции в компанията, да открият и използват ресурси на фирмата, които не са били използвани по подходящ начин до момента, да променят грешни управленски и оперативни практики. Участниците имат възможността да вземат решения, свързани с организационната структура, с въвеждане на тим-билдинг стратегии и с повишаване мотивацията на служителите. Те могат да освобождават или повишават служители, както да преценят дали да наемат или не консултанти. Всички решения са в ръцете на обучаващите се и са свързани с ролята им на водещи промяната в компанията.

Във всеки момент програмата дава подробна обратна връзка относно ресурсите, с които разполага компанията, времето и средствата, с които е реализирана дадена стратегия, както и възможните реакции от страна на по-висше стоящите служители и собствениците на компанията. Програмата отчита индивидуалния лидерски модел на всеки участник, като го свързва с взетите решенията и последствията от тях за компанията в процеса на промяна.

Ползата от курса, освен усвояването на професионални знания за успешно управление на промяната, е да разшири и онагледи управленските решения на фона на организационните промени.

Професионална информация
Курсът по Управление на промяната представя известната методология на Дж.П.Котър в интерактивен формат. Дж.П.Котър е преподавател в Харвард Бизнес Скул и автор на няколко бизнес бест-селъра. Съдържанието и логическата структура на курса са проектирани от специалисти по организационно развитие на IQ ConsultinG на основата на изследването на Котър „Защо усилията за промяна се провалят”, публикувано в Харвард Бизнес Ревю през 1995 г., както и на моделът за управление на промяната, публикуван в неговата книга Leading Change.

Средна продължителност на курса
Обучението с me-Learning системата е индивидуален процес и за това времето, необходимо за преминаването му, зависи от предварителната квалификация и знания на участника. Продължителността на обучението е свързана с решенията, които трябва да бъдат взети по време на симулацията, както и с предоставените допълнителните материали, от които участникът реши да се възползва.
Средната продължителност за преминаване на 1 глава от участник със среден управленски опит е 1,5 ч. Курсът съдържа общо 9 глави, като средното време за преминаването му е около 2 седмици. Препоръчително е курсът да бъде завършен интензивно, в тези срокове.

ІІ. Управление на проекти (Project Management)

Обща информация

Project Management me-Learning модулът представя най-съвременните и актуални практики и теория за дейностите, управленското планиране, организацията, финансовите решения и лидерските задължения и отговорности в хода на един проект. Модулът включва и риска в реалния живот, свързан с управлението на проекти.

Всеки проект е стъпка към неизвестното, разкриваща непредсказуем риск и несигурност.

За да е успешен бизнесът днес предполага мениджърите да извършват все по-различни от обичайните ежедневни задължения дейности. Най-решаващо за един проект е неговата уникалност и това, че усилията на изпълнителите са насочени към въвеждане или изпълнение на неща, които не са съществували до момента.

Основният метод на обучение в курса е симулацията. Участниците влизат в ролята на лидери на проект (по реален случай), като имат задача да вземат решения на база на предоставената им информация и ресурсите, с които разполагат. Участниците трябва да вземат и решения, свързани с формирането на екипа, тим-билдинг методи и инструменти за мотивация. Могат да изключват или включват нови членове в проекта, както и да управляват кризисни ситуации. Всяко решение води до съответните последствия. След всяко решение програмата предоставя детайлна обратна връзка за напредъка на проекта, изразходваните ресурси и тези, които са на разположение, за морала в екипа, както и да възможните рискове. Методологията ALEAS™ позволява обратната връзка да бъде съобразена с предпочитания лидерски стил на участника и ролите, с които се е нагърбил.

Ползата от курса, освен усвояването на професионални знания за успешно управление на промяната, е да разшири и онагледи управленските решения на фона на организационните промени.

Професионална информация
Професионален консултант на модулът Управление на проекти е професор Михай Гьорьог, декан на факултет в Corvinus University в Будапеща. Консултант по казуса е Zsolt Eross, най-успешният унгарски алпинист, първият унгарски покорител на връх Еверест. В началото на всяка глава той дава съвети на обучаващите се. Всички глави са допълнени с богато илюстрирани успешни експедиции на Eross.

Средна продължителност на курса
Обучението с me-Learning системата е индивидуален процес и за това времето, необходимо за преминаването му, зависи от предварителната квалификация и знания на участника. Продължителността на обучението е свързана с решенията, които трябва да бъдат взети по време на симулацията, както и с предоставените допълнителните материали, от които участникът реши да се възползва.
Средната продължителност за преминаване на 1 глава от участник със среден управленски опит е 1 - 2 ч. Курсът съдържа общо 9 глави, като средното време за преминаването му е около 2 седмици. Препоръчително е курсът да бъде завършен интензивно, в тези срокове.

ІІІ. Performance Management
Управление на представянето на служителите

Обща информация

С опростяване на организационните йерархии напоследък, индивидуалните възнаграждения и социални придобивки все повече се диверсифицират. Повече дейности и цели проекти са изнесени извън офисите на компаниите. В резултат на това начинът, по който се управлява и оценява представянето на служителите, играе все по-голяма роля за успеха на компаниите. Въпросът вече не е в това да се намери подходящ човек за дадена позиция. Все по-важно е този човек да работи ефективно в дългосрочен аспект, дори когато задълженията му и свързаните с тях предизвикателства постоянно нарастват.

Като мениджър се предполага не просто да оценяваме представянето на служителите по един или друг показател. Това, което още трябва да се отчита са задачите, обстановката, персоналните характеристики, личностното развитие и дори персоналните ограничаващи фактори, даващи отражение върху представянето и резултатите на служителите.

Целта на Performance Management me-Learning тренинга е да представи теорията и практиката за избора и вземането на решение, за мотивацията на хората и за това как се оценяват колеги, чийто труд има висока добавена стойност. Тренингът акцентира и ежедневнити лидерски задължения и нивото на комуникация.

Основният метод на обучение в курса е симулацията. Участниците влизат в ролята на лидери на проект (по реален случай), като имат задача да вземат решения на база на предоставената им информация и ресурсите, с които разполагат. Участниците имат поредица от цели, както и задачата да сформират екип, да разпределят задачите, да използват мотивационни техники, да решават конфликти – всичко, за да постигнат целите си.

Участникът трябва да се запознае с хората от екипа си, които трябва да бъдат „командвани” според техните индивидуални характеристики. Най-съществените задачи са поемането на мениджърската отговорност и последователността на решенията, които взема.

Методологията ALEAS™, върху която е разработен тренингът, предоставя детайлна обратна информация и промяната в резултатите, в зависимост от предпочитания и демонстриран лидерски стил на участниците и ролите, с които са се нагърбили в процеса.

Професионална информация
Предоставената автентична, професионална и забавна информация е с помощта на IQ Consulting Ltd – компания, професионално разработваща обучителни програми; National Geographic, FigyeloNet (партньорски сайт на Business Week); както и редакторите и консултантите на ветроходния портал www.sailing.hu

Средна продължителност на курса
Обучението с me-Learning системата е индивидуален процес и за това времето, необходимо за преминаването му, зависи от предварителната квалификация и знания на участника. Продължителността на обучението е свързана с решенията, които трябва да бъдат взети по време на симулацията, както и с предоставените допълнителните материали, от които участникът реши да се възползва.
Средната продължителност за преминаване на 1 глава от участник със среден управленски опит е 1,5 ч. Курсът съдържа общо 9 глави, като средното време за преминаването му е около 2 седмици. Препоръчително е курсът да бъде завършен интензивно, в тези срокове.

За контакти:
Надежда Ангелова, Джобтайгър ООД
Светла Стоева, Джобтайгър ООД
Т: +359 2 49180 14
E: office@jobtiger.bg

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

Празниците през август 2009 г.
Въпреки оскъдните празници се надяваме да почивате и да се забавлявате от сърце!
 • 6 август, четвъртък, Преображение Господне
 • 15 август, събота, Успение Богородично. Имен ден празнува Мария.
За още информация за почивни и празнични дни през месеца, вижте календара.