Източник: http://www.quintcareers.com
 
Желанието на повечето търсещи работа е да спечелят веднага доверието на потенциалния работодател. И съвсем естествено е да си задават въпроса коя е тази уникална, впечатляваща от първия път комбинация от знания и умения?

Какво искат работодателитеРазбира се, всички работодатели търсят специфичния набор умения у кандидатите, които ще са най-подходящи за изпълняване на задълженията им. Отвъд техническите умения и трудовия опит, обаче, те обръщат сериозно внимание и на другите качества от характера на кандидата – начин на мислене, начин на изразяване, дори интереси и занимания през свободното време.
 
Хубавото е, че повечето кандидати притежават поне част от търсените качества. Още по-добре е, че винаги могат да работят за усъвършенстване на слабите си места – чрез обучения, професионално развитие или участие в странични от работата практически занимания.
 
От друга страна, когато човек разбере кои са най-предпочитаните от работодателите умения, лесно може да приспособи стила си на търсене на работа – автобиографията, мотивационното писмо, поведението по време на интервю – за да покаже по възможно най-добрия начин как опита, уменията и характера му отговарят на изискванията в конкретната ситуация.
 
 
Най-често търсените умения от работодателите у кандидатите ...

Комуникативност (слушане, разбиране, писмено общуване). За работодателите е от изключителна важност един служител да умее да слуша, пише и говори ефективно, а причината – в основата на всеки успешен бизнес стои добрата комуникация.

Аналитични/Изследователски умения. Способностите за оценка на ситуацията, за намиране на различни перспективи, за събиране на повече информация и идентифициране на ключовите моменти в дадена ситуация или проблем.

Компютърна/Техническа грамотност. В момента почти всички длъжности изискват някои основни компютърни познания – минимумът са текстообработващите програми, електронните таблици и електронната поща.

Гъвкавост/Адаптивност/Приоритизиране на задачите. Отнася се за способностите на даден служител да управлява няколко различни задачи едновременно, да ги приоритизира и да се приспособява към бързо променящи се обстоятелства и работни ангажименти.

Междуличностни отношения. Взаимоотношенията с колегите, уменията за „вдъхновяване” на другите наоколо и за потушаване на конфликти също е от съществено значение. Все пак прекарваме огромна част от времето си с колегите и е добре да се разбираме с тях.

Лидерски/Управленски умения. Независимо от споровете доколко лидерските умения са вродени качества или не, те засягат не само управляващите кадри, но и способността за поемане на отговорност и организиране на колегите на всички нива в една компания/организация.

Толерантност. Работното място е едно от най-вероятните места за среща на хора с различни разбирания и интереси, което предполага търпимост на всеки един към останалите.

Планиране/Организиране. Особено важни са уменията за планиране, организиране и осъществяване на задачи и проекти в предварително определени срокове. Същото важи и за поставянето и постигането на цели.

Решаване на проблеми/Мислене/Креативност. Това са уменията за решаване на проблемите в ежедневната работа с помощта на творческо мислене и на основата на предишния ни опит и наличните в момента информация и ресурси.

Екипна работа. Едно от най-основните изисквания на всеки работодател. А причината – извършването на по-голямата част от дейностите в дадена компания/организация предполага участието на различни специалисти, работещи заедно в името на обща цел.
 
 
Ценените лични качества ...

Честност/Морал. Честността винаги е била едно от най-уважаните лични качества, особено от работодателите.

Адаптивност/Гъвкавост. Тези умения показват отвореност към нови идеи и проекти, към индивидуална или екипна работа, възможност за реакция според ситуацията и справяне с много задачи едновременно.

Посвещаване/Трудолюбие/Трудова етика/Упоритост. Най-ревностните и трудолюбиви хора, които довеждат започнатото докрай, независимо от препятствията, са тези, които харесват това, което вършат.

Надеждност/Отговорност. Няма спор, че любимите служители са тези, които идват на работа всеки ден точно навреме, изпълняват си задачите и поемат пълна отговорност за действията си.

Лоялност. Работодателите много уважават лоялните си служители, които остават такива, дори когато компанията не е особено коректна към тях.

Позитивно отношение/Мотивация/Енергичност/Страст. Кандидатите, които биват назначени на работа и служителите, които получават повишение, са тези, които демонстрират ентусиазъм с думи и действия, директно или индиректно поощряват другите около себе си и така се превръщат в движеща сила на растежа на компанията.

Професионализъм. Особено важно за работодателите е отговорното и зряло отношение към работата като цяло - съвестното изпълняване на поставените цели и задачи, спазването на фирмената политика и професионалната етика.

Самоувереност. Работодателят би повярвал в уменията и квалификацията, само ако кандидатът вярва в тях и демонстрира увереност в това, което може да предложи на бъдещото работно място.

Самостоятелност/Умение за работа с малко или без контрол. Всеки служител би трябвало не само да умее да работи в екип, но и да се справя успешно с индивидуални задачи и проекти, при това – почти без контрол.

Желание за учене. Възрастта, опита, знанията не могат да бъдат предпоставка човек да каже "знам и мога достатъчно". Винаги има какво повече да се научи. Още повече днес, когато работните процеси и цели непрекъснато се променят и развиват.

Професионалните умения и личните качества са онези характеристики, критични за успеха на работното място на всеки човек. Това са нещата, които могат напрекъснато да бъдат стимулирани, развивани и поддържани през целия живот. Най-важното е всеки един от нас да открие собствените си силни черти, за да ги покаже в подходящия момент пред подходящите хора. И след това постоянно да ги усъвършенства. А това ще му донесе неминуем успех.