(По материали на специалисти по кариерно развитие в www.JobTiger.bg)

Вече са факт първите масови съкращения на персонал в производствени предприятия, в сферата на услугите и ИТ бранша не само в чужбина, но и в България. Все повече хора са обзети от страха, че следващите може да са те.

Тъй като кризите винаги създават предпоставки за промени, специалисти и психолози съветват да се запази самообладание и именно сега да се планира бъдещото професионално развитие. Най-силен аргумент за това е, че в такива ситуации хората се мобилизират в много по-голяма степен, отколкото във време, в което външните фактори не оказват натиск или не са заплаха за хората.

Планирането на кариерата е все още малко познато в България. За него се заговори преди 4-5 години, когато JobTiger.bg, съвместно с Американската агенция за международно развитие стартира проект за обучение на специалисти по кариерно консултиране в образователната система – средни и висши учебни заведения в цялата страна, а по-късно и в бизнеса.

Какви са основните етапи в кариерното консултиране?
На първо място човек трябва направи равносметка на ситуацията – какви са фактите, довели до това положение; какви са емоциите и чувствата му спрямо създалата се ситуация; до колко обективно оценява случилото се; какви са конкретните му нужди; има ли и какви са източниците на подкрепа, на които може да разчита. Често това е един от най-трудните етапи в кариерното планиране, защото е свързан с много емоции и невъзможността да се отделят фактите от тези емоции и чувства. Често хората се чувстват жертви на ситуацията и смятат, че нямат други възможности или че ще е изключително трудно и болезнено да се справят с промените.

Самооценката на уменията и качествата – професионални и персонални – е вторият етап от кариерното планиране. Вродена скромност или страх, песимизъм или неумение да се прави реална оценка на притежаваните качества и умения са най-честите причини хората да подценяват себе си. Рядко хората си дават сметка защо притежават дадено умение, как то е било развито, по какви други начини може да се използва то. При оценката се подхожда индивидуално, като се използват подходящи инструменти за всеки отделен случай, за да се отговори в максимална степен на нуждите на клиента.

Дефиниране на интересите, нуждите и целите на човек е третият етап. Тук случаите са основно два – хората или не знаят какво искат (по различни причини) или се страхуват, че мечтите им може да станат реалност. И в двата случая целта на този етап е да се дефинират по подходящ начин съответните дългосрочни и краткосрочни цели.

Планът за действие е логичната следваща стъпка. Основната роля на кариерния консултант тук е да подпомага клиента си в ясно и конкретно дефиниране на стъпките и стратегиите си, както и в това да е ангажиран лично с действията от плана.

Възможно ли е човек сам да се справи с процеса?
В нашето общество липсват традиции за планиране и развитие на кариерата. Материята е нова и хората изпитват несигурност и не вярват, че е възможно нещо в живота им да се промени. Работата на кариерните консултанти е да помогнат на клиентите си да се справят с негативните емоции и вярвания. Целта е хората да преживеят и осъзнаят, че нещата в най-голяма степен зависят от самите тях. Че са способни и че имат силата да променят живота си в избрана от тях посока. Освен това кариерните консултанти разполагат с много повече информация за пазара на труда, познават много специалисти от бизнеса, запознати са с много възможности, обучени са да откриват възможности там, където клиентите им не успяват.

Погрешно е да се смята обаче, че кариерните консултанти са длъжни да намерят работа на клиентите си. Консултирането е средство, чрез което хората да изградят умения да се справят в критични състояния, да опознават себе си, да планират и постигат целите си.

Факт е, че всеки се справя някак със ситуациите в живота си. Често пъти обаче хората се възприемат като жертва на външни обстоятелства, като по този начин оправдават бездействието си. Често пъти хората не могат да дефинират конкретно какво искат. Често пъти хората не си позволяват и не смеят да направят нещо за себе си, за да не изглежда егоистично или прекалено амбициозно. В тези случаи кариерният специалист може да е изключително полезен. В други случаи той може да е ценен източник на специализирана информация или просто човек, с който да поговорите, за да систематизирате хаоса в главата си.

Всеки ли може да планира кариерата си?
Да, независимо дали става дума за човек с няколко висши образования и неизброими професионални умения и претенции или става въпрос за човек, чийто амбиции и възможности се свеждат до продавач на вестници. Всеки човек може и заслужава да изпитва удовлетворение от себе си, от труда си и от живота си. Кариерното консултиране е средство за по-лесното случване на това.

Към кой да се обърнете?
Към днешна дата в България има обучени над 1000 специалиста по кариерно консултиране. Може да се обърнете към специалистите на JobTiger.bg в София, Габрово, Сливен, Русе, Шумен и Казанлък, както и към колеги кариерни консултанти от средните училища (особено ако става въпрос за ученици) или кариерните центрове на най-близките университети.

За контакти:
www.JobTiger.bg
Teл.: +359 2 4918 014
E-mail: office@jobtiger.bg