Уважаеми колеги,

В края на 2004 г. и началото на 2005 г. бяха публикувани промени в законодателството ни, свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения, отразени в Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на ДОО за 2005, Закона за здравното осигуряване и Закона за облагане доходите на физическите лица за 2005.

В сила от 01 януари 2005 г. някои от по-важните промени са:

- Минималната работна заплата за страната е 150 лв.;

Някои промени в Закона за бюджета на ДОО за 2005 г.

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2005 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и/или професии, или групи професии съгласно Приложение № 1.Трябва да се вземе в предвид т.4 от приложението “Размерът на минималния осигурителен доход за бюджетния сектор по основни икономически дейности и квалификационни групи професии с поредни номера 58 - 61, 63 и 66 се прилага от 1 юли 2005 г.”. В указанието на НОИ Изх. № 91-01-307 / 29.12.2004 г. е записано “Съгласно т. 4 от приложението, размерът на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии по поредни номера от 58 до 61 и 63 и 66 се прилагат от 1 юли 2005 г. От началото на 2005 г. до месец юни 2005 г. осигурителните вноски за ДОО на работниците, служителите, изпълнителите по договори за управление и контрол и упражняващите трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности от посочените икономически дейности се внасят върху получените брутни трудови възнаграждения.”
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.
5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1 300 лв.

Чл. 10. Определя се за 2005 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 130 лв.
Чл. 11. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:
1. за фонд “Пенсии”
а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 29 на сто;
б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 26 на сто;
2. за фонд “Общо заболяване и майчинство” – 3 на сто;
3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;
4. за фонд "Безработица" - 3,5%. в съотношение 70:30 т.е. 2.45% : 1.05%);
(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т.1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Чл. 16.(2) Определя вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,5 на сто.
Съгласно указанията на НОИ Изх. № 91-01-311 / 31.12.2004 г. т.2 не всички работодатели ще плащат вноски за този фонд. “2. Вноски за фонда не се внасят от: работодателите по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда спрямо които не може да се открие производство по несъстоятелност, тъй като не са “търговци”. Такива са: държавните учреждения – министерства, изпълнителни агенции, общини, учебни заведения, висши училища, институти, партиите, регистрирани по Закона за политическите партии, вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията и др.).
Обърнете внимание и на т. 3 и т.4, които определят още в кои случаи не трябва да го има този фонд за определени лица.
В т.5 се определя, че вноската за фонда се изчислява върху изплатените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, без да се прилагат разпоредбите на КСО относно минималният осигурителен доход.

От 1 януари 2005 г. не се дължи вноска върху паричните обезщетения за временна неработоспособност или бременност и раждане, които се зачитат за осигурителен стаж, съгласно § 87 от ПРЗ на КСО. Върху паричните обезщетения за временна неработоспособност или бременност и раждане, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г., осигурителните вноски за фонд “Пенсии” са дължими.

Някои промени в Кодекса за социално осигуряване за 2005 г.

В чл. 5:
а) алинея 4 се изменя така:
"(4) Осигурителите периодично представят в Националния осигурителен институт данни за: 1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за облагане доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за облагане доходите на физическите лица - общо за всички лица, подлежащи на осигуряване.";

В чл. 9:
а) алинея 1 се изменя така:
Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. В указанието на НОИ Изх.№ 91-01-310 / 30.12.2004 г. е записано “1. С § 4, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2005г. е допълнена разпоредбата на чл. 9, ал. 1 КСО като след думите “изчислява в“ е добавено “часове”. Съгласно направеното допълнение осигурителният стаж, положен след 01.01.2005 г. се изчислява в часове, дни, месеци и години.

Съгласно Чл. 6. ал. 3 т.3 Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените, както следва за 2005 г. - 70:30.

Някои промени в Закона за здравното осигуряване за 2005 г.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:
1. за лицата, получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията - доходът, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:
- ......
- 2005 г. - 70:30;
- ......
а) осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя или ведомството, когато това е предвидено в закон;

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗЗО (виж указания на НОИ Изх. № .91-01-298 от 21 декември 2004 г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (за 2005 г. – 110 лв.). Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице (включително и за държавните служители и осигурените на основание специални закони) - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.

Чл. 40. ал.1 т.3
т.3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за лицата, работещи без трудово правоотношение:
а) ако не се осигуряват по реда на т. 1 и 2 и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва по реда на ал. 4;
ал.4
(4) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1 и 2, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.
Ето и тълкуването и указанието на НОИ Изх. № .91-01-298 от 21 декември 2004 г.:
“Уеднаквява се доходът за внасяне на вноски за социално и здравно осигуряване за лицата, получаващи доходи за работа без трудови правоотношения (граждански договори). Ако тези лица работят единствено по граждански договор през месеца и са получили възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане с нормативно признатите разходи, върху това възнаграждение не се дължат вноски, а лицето за същия месец трябва да внесе за своя сметка осигурителна вноска по реда на чл. 40, ал. 4 – 6,60 лв. за 2005 г. Ако възнаграждението е по-голямо от посоченото, осигурителната вноска се внася върху получено възнаграждение. В случаите, когато лицето е осигурено на друго основание по чл. 4 от КСО, осигурителната вноска се внася върху възнаграждението, намалено с нормативно признатите разходи, независимо от неговия размер, но върху не повече от максималния осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

Някои промени в Закона за облагане доходите на физическите лица за 2005 г.

В Чл. 20. се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "Живот"и застраховки "Живот", ако са" се заменят със "Живот" и рента" и застраховки "Живот".
2. Създава се нова ал. 5:
"(5) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с разликата между:
1. внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от годишния облагаем доход от трудови и приравнени към тях правоотношения, както и с внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, в общ размер до 10 на сто от годишния облагаем доход от трудови и приравнени към тях правоотношения, и
2. ползваните през календарната година намаления по ал. 2."
3. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Формираната по реда на ал. 5 данъчна основа се намалява с облекченията за дарения, направени при условията и по реда на чл. 28 - в размер до 10 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, букви "а" - "м" и в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква "н"."
4. Създава се ал. 7:
"(7) Намаленията по ал. 2, 5 и 6 се ползват с подаване на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1, ако съответните суми не са внесени чрез работодателя."

Съгласно чл. 35 ал. 1 годишният необлагаем минимум за 2005 г. е 1 560 лв.
Таблицата към чл. 35 се изменя така:
Месечна данъчна основа Данък
До     1 560 лв. Необлагаеми
от 1 560 лв. до 1 800 лв. 10 на сто за горницата над 1 560 лв.
от 1 800 лв. до 3 000 лв. 24 лв. + 20 на сто за горницата над 1 800 лв.
от 3 000 лв. до 7 200 лв. 264 лв. + 22 на сто за горницата над 3 000 лв.
над 7 200 лв.     1 188 лв. + 24 на сто за горницата над 7 200 лв.

Таблицата към чл. 38 се изменя така:
Месечна данъчна основа Данък
До     130.00 лв Необлагаеми
От 130 лв. До 150.00 лв. 10 на сто за горницата над 130 лв.
От 150 лв. До 250.00 лв. 2 лв. + 20 на сто за горницата над 150 лв.
От 250 лв. До 600.00 лв. 22 лв. + 22 на сто за горницата над 250 лв.
Над 600 лв.     99 лв. + 24 на сто за горницата над 600 лв.

Гореспоменатото е само част от промените, настъпили през последните няколко седмици.