Икономическите промени през изминалата година естествено водят до все по-чести процеси на промяна в компаниите. Тази промяна е с различна насоченост и значение. Понякога тя е ориентирана към работните процеси, друг път към хората. Както и да се подходи в подобен момент е необходимо да се имат предвид няколко основни правила, засягащи промяната, планирането й и реалното й приложение.

Промяната трябва да идва от мениджърите
Когато се стигне до нуждата нещо да бъде променено, то осъзнаването и началото е необходимо да дойде от мениджърите на компанията. От там насетне, ръководителите трябва внимателно да преценят какво е необходимо да се направи. Това в никакъв случай не означава те сами да предприемат действия, да си поставят и изпълняват задачи. Напротив, те трябва да споделят мотивите, налагащи промяна и да ги коментират със служителите си общо и индивидуално. Само така мениджърите ще успеят да погледнат обективно на компанията, която управляват и ще знаят какво и как би могло да се промени, използвайки потенциала на екипа. С подобни действия се постига нещо много ценно и задължително за процеса промяна, а именно, участието на всички служители. Немислимо е мениджмънта да предприеме действия, които не са разяснени на служителите като стъпки, отговорности и търсени резултати. Направени, без да са разбрани и приети от всички, съпътстващите промяната действия са неразбрани, неоценени, нежелани и неефективни. Служителите в компаниите имат нужда да знаят какво се планира, как се планира и какво се очаква като резултати. Не по-малко важно и нужно за тях се оказва индивидуалното участие в промяната. За всеки служител е важно да знае как той е възприеман от мениджърите, какъв е потенциалът му според тях и как смятат да го включат в процеса промяна. Ако мениджърите не отделят достатъчно време за комуникация с екипите си, често мерките за промяна водят до вътрешни проблеми и неразбирателство, свързани с неяснота, чувство за подценяване или тотална липса на доверие в действията на мениджъра. Важно правило за мениджърите е да не се опитват да управляват промяната, а да се научат да водят хората си през нея.

Страхът от неизвестното
Промяната сама по себе си не плаши хората, но последиците от нея са причина за тяхното притеснение. Неизвестността и неяснотите за изхода на различните събития във време на промяна са причина за стреса на работното място. За това мениджърите е необходимо редовно да говорят със служителите си, да ги въвеждат в новите начинания на компанията, да се допитват до мнението им. С това се цели постигане на яснота на действията, изглаждане на противоречията и обединяване на екипа в името на общата цел.

Управление на емоциите
В тежките и стресови моменти емоциите често взимат връх и променят хората до неузнаваемост. Моментите на промяна са катализатор за проявяването на различни емоции, чиято сила не винаги може да се контролира. Често един емоционален изблик може да се окаже новост дори и за човека, от когото произлиза. В подобни ситуации в компанията е необходимо да има специалист, който да окаже помощ на служителя или служителите. Управлението на емоциите е от голямо значение за постигане на добра работна атмосфера и дух на сплотеност. По-добре е да се говори за тях и да бъдат споделяни. Обратният случай би навредил, както на служителя или служителите, източници на емоциите, така и на компанията и нейното правилно функциониране.

Разширяване на влиянието и увеличаване на съмишлениците
Успешен ход за компаниите по време на криза е ориентирането на бизнеса в посока, която би увеличила кръга от съмишленици. Няма точна рецепта това да се случи, но всяка компания, предприела промяна, е добре да знае какво и как ще промени и съответно да знае и какво иска да постигне. Планирането и най-вече прилагането на промяната е добре да става на етапи. Положително влияние и добри резултати показват краткосрочните планове, в които може чрез бързи действия да се постигнат краткосрочни резултати. Това планиране и действие тип ”стъпка по стъпка”, дава възможност за бързи и адекватни реакции при незадоволителни резултати. Важно е да търсим новото и интересното при развитието на бизнеса си, но и да не забравяме, че то трябва да бъде полезно, ако искаме да увеличаваме привържениците, клиентите и съмишлениците си. Навременните проучвания на резултатите от дейността на компанията и най-вече на това как се приемат промените най-добре отразяват правотата или не на предприетата политика. Сверяването на часовника ще ни даде правилната посока за бизнеса и екипа ни.

Необходимо е промяната да се обсъжда на всички нива
За всяка предприета стъпка към изменяне на процес, процедура или дейност в компанията, трябва да има добре обоснована причина. Необходимо е срещите за обсъждане на промяната да се правят на всички нива в компанията. Това отново играе положителна роля както за налагането на прозрачност във фирмената култура, така и за сплотяването на екипа. Участието на всички служители, без значение на какви нива или позиции са, им вдъхва увереност, че знаят какво и как се случва и най-важното те самите се чувстват двигател на промяната. Всички трябва да са ангажирани с резултатите от действията на компанията през периода на промяната. Това действа мотивиращо и положително повишава отдадеността и ангажираността в работния процес.

Процесите на работа по време на промяната е необходимо да се планират внимателно и изпълняват според направения план
Задължително е да планираме стъпките си внимателно. Промяната изисква време, не само при случването и резултатите, които ще доведе, но и при планирането й. Нека не се заблуждаваме, че промяна на нещо може да стане от днес за утре. Времето за планиране е условие, което не може да бъде пренебрегнато. Провалът при планирането е правенето на план за провал. Друго неизбежно условие при планирането на промяната е да се направи трезва оценка за това, което ще бъде изгубено в процеса. В зависимост от бизнеса и конкретните измерения на промяната е необходимо да се преценят разходите по предприетите относно промяната мерки. Колкото и голямо да е желанието на мениджърите да запазят цялостта на компанията и бизнеса, добре е да има и голяма доза реализъм за това, което се налага да бъде пожертвано.

Откриване на таланти
В моменти, нетипични за обичайното функциониране на бизнеса, се открояват характерите в екипа. Хората са способни да се изменят в зависимост от ситуациите, стреса и всички съпътстващи бизнеса процеси. Именно в подобни ситуации изпъкват талантите. Това може да е всеки един член на екипа, който е способен да погледне на нежеланите процеси по по-различен начин, опитвайки се да извлече полза от негативното. Тези таланти може да са подозирани, но може и да са изненада за мениджърите. Какъвто и да е случаят е добре да им бъде обърнато внимание в посока развитие и затвърждаване на позициите в компанията.

Развитие на лидери
Талантите, които изпъкват в компанията, често са неформални лидери на мнения или действия. Това е естествен процес във всяка компания или формация, която обединява различни хора с една цел. Рано или късно, определени служители се открояват от масата и дори са способни, без особени и целенасочени действия, да вдъхнат доверие на колегите си, мотивирайки ги да действат по един или друг начин. Всеки мениджър трябва да е щастлив при появата на подобни хора в екипа си. От тук насетне негова е задачата на тези хора да бъде обърнато внимание и те целенасочено да бъдат развивани. Подобна практика дава добри и последователни резултати за бизнеса и компанията.

Еволюция, а не революция
Промяната може да има различни лица. От приносителите й зависи какъв знак ще й бъде поставен. Преди всичко е важно тя да не разрушава до сега изграденото, а да се оцени наличното и правилно да се използва в посока усъвършенстване. Промяната трябва да е с градивен замисъл и отново добре обмислена. Импулсивните и емоционални решения не са повод за предприемане на бързи действия. Нивото на развитие и динамиката на живота ни са предпоставка за еволюционни процеси, които да моделират по-съвършено индивида, обществото и бизнеса.

Намиране на нови бизнес посоки
Всеки бизнес има свойството да претърпява метаморфози поради различни външни и вътрешни фактори. Това налага необходимостта мениджърите да познават бизнеса си повече от добре, за да може при необходимост той да намира нови измерения и нива на развитие, посоки и пазари. Полезно е за всяка компания да има резервен вариант за дейности, които биха й дали възможност да продължи работата си. Това може да се окаже жизнено важно за съществуването на компанията, защото това, което е работило в миналото, може да не проработи сега. Ето защо е важно да има бързина и находчивост при проучването на новите възможности.

Време за развитие и придобиване на нови умения
При промяната лесно изпъкват, както предимствата, така и недостатъците. Целият процес на промяната предполага различни неща да придобиват нов облик. И тук е важно да се подходи правилно по отношение на хората, тъй като те правят нещата да се случват. Никой не е съвършен, а и човек се учи постоянно, независимо от придобития до момента опит. Динамиката на съвременността налага адаптирането като задължително условие, а и несъзнателно всеки един от нас се адаптира към дадена среда, процес, човек или екип. Ето защо не е излишно да се фокусираме върху нещата, които можем да научим или развием по-добре. Систематизирането на всичко, което знаем и можем, лесно ще ни посочи къде има пропуски. От там насетне е важно целенасочено да се избират варианти за обучение и развитие.

Има ли правилно време за промяна, за да е гарантиран успех?
Това е въпрос, чийто категоричен отговор едва ли съществува. Дори и да го има, то той не е еднозначен. Тъй като промяната сама по себе си не е константа, факторите които я определят и съпътстват никога не са еднакви и в еднаква последователност. Професионализмът налага стратегическо планиране и преценяване на възможностите. Всичко останало е плод на много работа, последователност, анализи, бързи и навременни реакции и не на последно място дозата късмет.