Община Враца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Младши експерт
Враца
длъжност на пълно работно време

Младши експерт

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление от кандидата (свободен текст);
- Автобиография – европейски формат;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж - трудова/служебна книжка (ако има такива);
- Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Начин на провеждане на подбора:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
- Интервю.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 08.06.2020 г.

Допускане до участие:
До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, обявени в изискванията към кандидатите.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на Община Враца www.vratza.bg, в раздел „Кариери“.

Интервю:
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на всеки от допуснатите кандидати въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).
За допълнителна информация – тел.: 0882 442121

Отговорности

Описание на длъжността – участва при провеждането на политиката на Община Враца в изпълнение на инвестиционната програма за екология и екологична инфраструктура.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
- Да са дееспособни физически лица;
- Да имат висше образование, минимална образователно-квалификационна степен- професионален бакалавър в сферата на екологията и/или опазване на околната среда.
- Професионален опит не се изисква.
Длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.

Ние Ви предлагаме

Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 610.00 лв. до 1 105.00 лв. (в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

Информация за контакт

Телефон: 0882 442121

Zaplatomer