Университет за Национално и Световно Стопанство
Старши експерт в Център за Компютърни Иновативни Системи
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Старши експерт в Център за Компютърни Иновативни Системи

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Осъществява административното и техническото обслужване на директора на Център за Компютърни иновативни системи.
Основни задължения:
• Подпомага дейността на Директора на Център за компютърни иновативни системи в съответствие с решенията на АС, РС, функциите на Центъра;
• Осигурява изпълнението на разпорежданията на директора;
• Води входящата и изходяща поща на центъра;
• Уведомява директора за получени телефонни обаждания; осъществява телефонна връзка между директора и лицата, с които той желае да разговаря;
• Съставя график за срещите на директора и осигурява присъствието на поканените или повикани от него лица;
• Набира и оформя текстовете на документи, съобразно дадените му указания;
• Представя за подпис на директора документи;
• Осигурява необходимата на директора информация, документи, канцеларски материали;
• Получава и предава на директора адресираната до него кореспонденция;
• Получава, изпраща и предава имейли, факсове и телекси;
• Получава и предава документи от/на деловодството;
• Съгласува и предава подписаните от директора документи към съответните длъжностни лица.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”
Професионална област: икономически, хуманитарни науки
Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 /една/ година като секретар, технически сътрудник, офис мениджър.
Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърни умения (работа с MS Office, Internet);
- владеене на английски език (ниво B1 по европейската система, може и по-високо).
Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- способност да смекчава и преодолява конфликти;
- да притежава психическа и морална устойчивост;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН или на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”, тел. номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!

Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 05.03.2021 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

ITCD