Община Пловдив - Район Западен
Инспектор
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Инспектор

Пловдив длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

*Място за подаване на документите за участие
- Община Пловдив - Район "Западен", деловодство, адрес: гр. Пловдив, ул. “Вечерница” №1А. Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
- .Документите може да се подават по електронен път на e-mail: konkursi@zapaden.plovdiv.bg, като в този случай заявлението и декларацията по следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
*Срок за подаване на документите: 27.03.2020г. – 06.04.2020г. вкл.
*Място за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет-страницата на района www.zapaden.plovdiv.bg и информационното табло във фоайето на Община Пловдив - Район "Западен", адрес: гр. Пловдив, ул. “Солунска” № 8, ет.1.

Отговорности

Подготовка на програми свързани с планирането, изграждането и поддръжката инфраструктурни обекти, строителство, ремонти и поддръжка на обекти от капиталното строителство и вертикални планировки.
Изготвя становища, анализи, количествени сметки и предложения, свързани с дейността, за която отговаря.
Участва в подготовката на договори и изготвянето на отчетни документи.
Осъществява инвестиционен контрол на обектите, свързани с дейността, за която отговаря и подписва отчетни документи за тях.
Задължен е преди издаване на разрешително за извършване на строителна дейност, заверка на документи /заповедна книга/ и други регулирани от администрацията строителни дейности, възложени на служителя с настоящата длъжностна характеристика, да изиска от инвеститора /възложителя/ или заявителя актуални документи /договори и др./ доказващи задължението на същия да извозва строителните отпадъци и земни маси на определените за това места.
Извършва проверки и отговаря на молби, писма, жалби и сигнали на граждани.
Оформя разрешителни за разкопаване и ги представя за подпис на по-висш служител.
Участва пряко при изпълнение на заповеди за премахване на строежи, преместваеми обекти, съоръжения и гаражи на територията на района.
Съгласува идейни, технически и работни проекти в част „Конструкции” и част „ПОИС”. Съгласува екзекутивни чертежи и изготвя становища за приемателни комисии.
Участва в комисии и работни групи, свързани с подготовката, контрола и приемането на строителството, поддръжката на обектите от капиталното строителство, обекти от инфраструктурата и съществуващи сгради и съоръжения – общинска и частна собственост, в съответствие със ЗУТ, Закона за собствеността и др., когато това му е възложено от прекия ръководител.

Изисквания и необходими умения

1. Минимални изисквания:
• Образование: професионален бакалавър по…
• Минимален професионален опит – не се изисква
• Минимален ранг: V (пети) младши
2. Начин на провеждане на конкурса :
Решаване на тест
Интервю
3. Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС (ДВ, бр.9 от 31.01.2020г.).
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е пълнолетен; не е поставен под запрещение; не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност. /чл.17 ал.3 т.1 НПКПМДС и чл.7 ал.1 ЗДСл/
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация. (Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага).
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или притежаван ранг.

Информация за контакт

Телефон: 032 604 855

Zaplatomer