Столично предприятие за третиране на отпадъци
Юрисконсулт
Столична община, с.Яна 1805, местност Садината
full-time

Юрисконсулт

Столична община, с.Яна 1805, местност Садината full-time

About us

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“
О Б Я В Я В А:
свободна позиция за следната длъжност:
Юрисконсулт
Код по НКПД: 2611 7021

Job Description

1. Задачи и отговорности:
• Представлява ОП СПТО пред административни и/или съдебни органи;
• Участва в преговори за подготовка и сключване на договори;
• Разработва/участва в изготвянето на вътрешните актове на предприятието – правилници и др.;
• Изготвя устни и/или писмени становища, мнения, указания и др., свързани с действащото законодателство в страната, актове на държавни органи и съдебната власт;
• Дава становище при съставяне на документите относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и при налагане на дисциплинарни наказания, ограничена имуществена отговорност и др., свързани с трудовоправните взаимоотношения на ОП СПТО;
• Изготвя пълномощни, декларации, заявления и други документи от името на ОП СПТО и неговото ръководство;
• Изпълнява функцията на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679;
• Изпълнява и други задачи поставени от ръководството, при необходимост.

2. Изисквания за квалификация:
Образователна степен:
Висше юридическо образование - специалност „Право“;
Образователна степен: “Магистър”;
Придобита юридическа правоспособност, съгласно Глава четиринадесета от Закона за съдебната власт;

3. Допълнителна квалификация:
• Компютърна грамотност - MS Office
• Английски език

4. Основна заплата
Съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата в ОП СПТО.

5. Документи за кандидатстване:
- Автобиография;
- Документ, удостоверяващ образователна степен;
- Документ удостоверяващ стаж по специалността;

6. Място и срок на подаване на документите:
Електронно на имейл: hr@spto.bg или на място – с.Яна, местност Садината, административната сграда на ОП СПТО, ет.2.

ITCD