Столично предприятие за третиране на отпадъци
Юрисконсулт
Столична община, с.Яна 1805, местност Садината
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт

Столична община, с.Яна 1805, местност Садината длъжност на пълно работно време

За нас

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“
О Б Я В Я В А:
свободна позиция за следната длъжност:
Юрисконсулт
Код по НКПД: 2611 7021

Описание на позицията

1. Задачи и отговорности:
• Представлява ОП СПТО пред административни и/или съдебни органи;
• Участва в преговори за подготовка и сключване на договори;
• Разработва/участва в изготвянето на вътрешните актове на предприятието – правилници и др.;
• Изготвя устни и/или писмени становища, мнения, указания и др., свързани с действащото законодателство в страната, актове на държавни органи и съдебната власт;
• Дава становище при съставяне на документите относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и при налагане на дисциплинарни наказания, ограничена имуществена отговорност и др., свързани с трудовоправните взаимоотношения на ОП СПТО;
• Изготвя пълномощни, декларации, заявления и други документи от името на ОП СПТО и неговото ръководство;
• Изпълнява функцията на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679;
• Изпълнява и други задачи поставени от ръководството, при необходимост.

2. Изисквания за квалификация:
Образователна степен:
Висше юридическо образование - специалност „Право“;
Образователна степен: “Магистър”;
Придобита юридическа правоспособност, съгласно Глава четиринадесета от Закона за съдебната власт;

3. Допълнителна квалификация:
• Компютърна грамотност - MS Office
• Английски език

4. Основна заплата
Съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата в ОП СПТО.

5. Документи за кандидатстване:
- Автобиография;
- Документ, удостоверяващ образователна степен;
- Документ удостоверяващ стаж по специалността;

6. Място и срок на подаване на документите:
Електронно на имейл: hr@spto.bg или на място – с.Яна, местност Садината, административната сграда на ОП СПТО, ет.2.

ITCD