Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Счетоводител
гр. София, ж.к. Иван Вазов
part-time

Счетоводител

гр. София, ж.к. Иван Вазов part-time

About us

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения представлява общинска социална институция, в която работят адекватен и квалифициран персонал за осигуряването на необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване На потребителите на социални услуги в Дома.

Responsibilities

Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.
Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред.
Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
Съставя първични и вторични счетоводни документи , и оборотна ведомост.
Изчислява и внася данъци ,държавни такси и осигурителни вноски.
Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнагражденията по граждански договори.
Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите.
Изчислява ,осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите.
Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри .
Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Requirements and necessary skills

Желание за работа
Коректност и лоялност
Професионална дисциплина
Етично отношение

We offer

Конкурентно заплащане спрямо сферата на дейността и спазване на заложените в българското законодателство трудови взаимноотношения.

Contact Information

Phone: 0885511351

JobTiger Banner
JobTiger Banner