Счетоводител
гр. София, ж.к. Иван Вазов
длъжност на непълно работно време

Счетоводител

гр. София, ж.к. Иван Вазов длъжност на непълно работно време

За нас

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения представлява общинска социална институция, в която работят адекватен и квалифициран персонал за осигуряването на необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване На потребителите на социални услуги в Дома.

Отговорности

Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.
Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред.
Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
Съставя първични и вторични счетоводни документи , и оборотна ведомост.
Изчислява и внася данъци ,държавни такси и осигурителни вноски.
Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнагражденията по граждански договори.
Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите.
Изчислява ,осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите.
Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри .
Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Изисквания и необходими умения

Желание за работа
Коректност и лоялност
Професионална дисциплина
Етично отношение

Ние Ви предлагаме

Конкурентно заплащане спрямо сферата на дейността и спазване на заложените в българското законодателство трудови взаимноотношения.

Информация за контакт

Телефон: 0885511351

JobTiger Banner
JobTiger Banner