Централна медицинска библиотека към Медицински университет-София
Специалист „Човешки ресурси“
София
part-time
Between 500 and 1000 bgn

Специалист „Човешки ресурси“

София part-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Централна медицинска библиотека към Медицински университет – София има за своя мисия да осигурява необходимата информация, социална среда и ресурсна база за развитието на учебната и научна дейност на университета. Библиотеката работи и с потребители извън университета. Осъществява библиографска и библиотечна дейност, аналитико-синтетична обработка на медицинска информация и наукометрични данни, обучения и предпечатна подготовка на научна медицинска литература.

Адресът на библиотеката е гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" №1, в комплекса на Александровска болница.

Responsibilities

• Извършва организирането и администрирането на дейността, свързана с човешките ресурси, включително сключването, актуализиране и прекратяването на трудовите договори, в съответствие с трудовото законодателство и вътрешните правила.
• Изготвя документи по искане на служители за настоящата и миналата им трудова дейност.
• Оформя, съхранява и поддържа личните досиета на служителите. Актуализира трудовите книжки при промяна на трудовите договори.
• Регистрира и обработва болничните листове.
• Изготвя справки и графици за ползване на платените годишни отпуски от работниците и служителите.
• Оформя актовете за трудови злополуки, трудоустрояване и др. Води дневник на трудовите злополуки.
• Подготвя и актуализира длъжностните разписания.
• Участва в подбор и селекция на кандидати за работа.
• Изготвя годишни статистически сведения за персонала.
• Отговаря за правилното архивиране и съхранение на кадровата документация.
• Оформя документално налагането на дисциплинарни наказания.
• Разработва и предлага за утвърждаване длъжностните характеристики.
• Спазва вътрешните правила за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на работниците и служителите. Изпълнява дейността на отговорен служител по защита на личните данни в ЦМБ.

Requirements and necessary skills

• Образование – висше.
• Професионален опит: две години трудов стаж на подобна позиция.
• Добро познаване на нормативната уредба в областта на човешките ресурси
• Добро ниво на умения за ползване на MS Office (Word, Excel).
• Инициативност, дискретност и спазване на професионална етика

We offer

• Трудов договор на половин работен ден с възможност за увеличаване до пълен работен ден
• Коректно заплащане, плюс процент за стаж и допълнителни бонуси
• Работа в отзивчив и подкрепящ екип
JobTiger Banner
JobTiger Banner