Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Експерт Управление качеството на данни
София
full-time

Експерт Управление качеството на данни

София full-time

Job Description

Мисия на отдела:


Основен фокус на отдела е осигуряване на пълнота и качество на данните в клиентските профили в основната банкова система. Постигаме го чрез надграждане и усъвършенстване на съществуващите процеси в банката, но и чрез изграждането на нови такива. Стремим се да постигаме висока ефективност и бързи решения, което изисква от нас да бъдем гъвкави и търсещи алтернативни подходи. Подкрепяме тезата, че чрез устременост, устойчивост и екипна игра няма невъзможни за постигане цели.


Отделът е създаден с мисия целенасочено и устремено да усъвършенства средата и процесите, свързани с клиентски данни. Екипът се стреми към изграждане на подходяща стратегия и дизайн на системите с цел поддържане на актуална информация за клиентите, осигуряване високо качество на данните и създаване на централизирани процеси за контрол на клиентски данни и управление на високорискови групи клиенти и дейности.


Основен фокус на отдела е стремеж към постоянно подобряване на съществуващи и създаване на нови процеси, с които да постигаме мисията си и положените усилия да имат реална добавена стойност и измеримост. Работата е изключително динамична и изпълнена с предизвикателства, които посрещаме заедно като екип и уверени, че при наличие на съвместни усилия, екипност и постоянство всичко е възможно.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:


oОсъществяване на регулярен мониторинг и контрол във връзка с високорискови групи клиенти и дейности

oПроследяване качеството и пълнотата на клиентските данни в основната банкова система

oАктивно участие в проекти и инициативи относно управлението на клиентски данни.

oУчастие в създаването на нови и актуализирането на съществуващи Процедури, Инструкции, Ръководства, свързани с управляваните в звеното дейности

oПоддържане на много добри познания относно съществуващите полета и функционалности в основната банкова система и съответните банкови процедури и действащи регулаторни изисквания.

oАктивно участие в тестове на съществуващи и нови функционалности, които кореспондират с управлението на клиентски данниосновната банкова система

oАнализиране на възникнали специфични казуси, респективно излагане на конкретни предложения за решение.

oДемонстриране на проактивност и насочване на предложения, насочени към оптимизиране на процесите и достигане на по-висока ефективност


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


oКомпютърни умения: Word, Excel, PowerPoint, Outlook – добри познания.

oУмея за работа в динамична среда, бърза адаптивност и ориентираност към постигане на резултати

oУмения за работа в екип.

oКомуникативни умения.

oВисше образование.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner