Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт Управление качеството на данни
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Управление качеството на данни

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Мисия на отдела:


Основен фокус на отдела е осигуряване на пълнота и качество на данните в клиентските профили в основната банкова система. Постигаме го чрез надграждане и усъвършенстване на съществуващите процеси в банката, но и чрез изграждането на нови такива. Стремим се да постигаме висока ефективност и бързи решения, което изисква от нас да бъдем гъвкави и търсещи алтернативни подходи. Подкрепяме тезата, че чрез устременост, устойчивост и екипна игра няма невъзможни за постигане цели.


Отделът е създаден с мисия целенасочено и устремено да усъвършенства средата и процесите, свързани с клиентски данни. Екипът се стреми към изграждане на подходяща стратегия и дизайн на системите с цел поддържане на актуална информация за клиентите, осигуряване високо качество на данните и създаване на централизирани процеси за контрол на клиентски данни и управление на високорискови групи клиенти и дейности.


Основен фокус на отдела е стремеж към постоянно подобряване на съществуващи и създаване на нови процеси, с които да постигаме мисията си и положените усилия да имат реална добавена стойност и измеримост. Работата е изключително динамична и изпълнена с предизвикателства, които посрещаме заедно като екип и уверени, че при наличие на съвместни усилия, екипност и постоянство всичко е възможно.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:


oОсъществяване на регулярен мониторинг и контрол във връзка с високорискови групи клиенти и дейности

oПроследяване качеството и пълнотата на клиентските данни в основната банкова система

oАктивно участие в проекти и инициативи относно управлението на клиентски данни.

oУчастие в създаването на нови и актуализирането на съществуващи Процедури, Инструкции, Ръководства, свързани с управляваните в звеното дейности

oПоддържане на много добри познания относно съществуващите полета и функционалности в основната банкова система и съответните банкови процедури и действащи регулаторни изисквания.

oАктивно участие в тестове на съществуващи и нови функционалности, които кореспондират с управлението на клиентски данниосновната банкова система

oАнализиране на възникнали специфични казуси, респективно излагане на конкретни предложения за решение.

oДемонстриране на проактивност и насочване на предложения, насочени към оптимизиране на процесите и достигане на по-висока ефективност


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


oКомпютърни умения: Word, Excel, PowerPoint, Outlook – добри познания.

oУмея за работа в динамична среда, бърза адаптивност и ориентираност към постигане на резултати

oУмения за работа в екип.

oКомуникативни умения.

oВисше образование.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner