For English, please scroll down!

  През последните няколко години на пазара на труда в България се наблюдава интересно явление – въпросът "Коя е най-подходящата за мен работа и как да я открия" категорично измества въпроса "Как да намеря каква да е работа". Връзката между развитието на икономиката в цялата страна, възраждането на традициите за професионално ориентиране в образователната система и прохождащата идея за кариерно развитие през целия живот на човек е безспорна. Към тези фактори прибавяме и финансирането на проекти по различни европейски и световни програми, свързани с изграждане на устойчиви структури и механизми за пазара на труда, каквато е програма "Активни услуги за пазара на труда", част от проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта", по който българското правителство получи заем от 50 млн евро от Световната Банка през 2003 г. Програмата цели да се подпомогне обществото да разшири и да използва пълноценно човешкия си капитал, в контекста на променящата се икономическа среда и изменящи се условия на пазара на труда.

Опитът на най-големия професионален уебсайт за търсене и предлагане на работа, Jobtiger.bg от едногодишното участие в програма АУПТ показва, че хората от всички възрасти, независимо от социално-икономическото си положение, се нуждаят от специално обучение и помощ при дефиниране на собствените способности и желания от една страна, възможностите и тенденциите на пазара на труда в България от друга страна и планирането, организирането и изпълнението на кариерата си, от трета страна. Основният извод, след едногодишна работа с безработни хора от различни краища на страната, е че всички останали проблеми като ниска мотивация, неактивно поведение за намиране на заетост, бягане от отговорност за собствената си кариера, разминаване между възможности и желания, робуване на стари схващания, че хубава работа се намира само с връзки, сезонния характер на безработицата и др., произтичат от тези три очертаващи се тенденции.

В отговор на тези проблеми повече от половин година, в 25 университета от цялата страна, съществуват и функционират изградените с помощта на Jobtiger.bg и ААМР, специализирани кариерни центрове, в които работят консултанти, обучени по най-съвременната сертификационна програма за кариерно развитие – GCDF (Global Career Development Facilitator). Освен, че са обучени според съвременните теории за кариерно развитие, кариерните специалисти имат умения за оценяване и подпомагане на клиентите си за взимане на решения, свързани с развитието на кариерата им, както и за подпомагането им в процеса на търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване и явяване на интервю пред работодател.

Програмата за обучение на кариерни специалисти и въвеждане на кариерното консултиране в образователната система в България продължава в средните училища с желанието, всяко българско училище ще има поне един кариерен специалист до края на 2009г. Желанието на екипът на Jobtiger.bg е кариерното консултиране да намери своето място и в бизнеса, като през следващата година ще бъдат организирани специализирани обучения за това.

Вторият основен извод от участието на Jobtiger.bg в програма АУПТ е важността на ангажираността и участието на държавните и общински структури във всички тези процеси. Модернизирането и популяризирането сред работодатели и търсещи работа на тези структури е от изключително значение за успешното развитие на общество, отговорно за кариерата и благополучието си.

Участието на Jobtiger.bg в програма АУПТ завършва в края на тази година, но дейността на Jobtiger.bg, насочена към развитие и изграждане на устойчиви структури и механизми за пазара на труда у нас продължава с популяризиране и налагане на кариерното консултиране в България.
______________________________________________________________________________________________________

Labor market in Bulgaria has been recently witnessing an interesting phenomenon: the question of “How to find a job at all?” has been replaced by another one - “Which is the most suitable job for me and how to find it?”.

To explain that we should point out that there is a strong connection between the country’s economic growth and revival of traditions in professional orientation in the educational system, as well as the flourishing of the idea that career development is a lifetime project. We should add to these factors funding received from European and other international programs aiming to built up sustainable mechanisms for effective functioning of the labor market. For example the Active Services for the Labor Market Program (ASLM) is part of the Project Social Investment and Encouragement of Employment, for which the Bulgarian government received in 2003 funding amounting to 50 million Euros from the World Bank. The program’s purpose is to help society to enlarge and take full advantage of its human capital during the period of economic growth and changing conditions of the labor market.

The one year experience within the ASLM of the biggest professional Internet website for searching and finding job in Bulgaria Jobtiger.bg shows that people from all ages, regardless of their social and economic status, need to be trained and guided through the process of defining their wishes and capabilities on the one hand, on the labor market’s trends and opportunities on the other, and on planning and developing their careers. The basic conclusion, made after one year work with unemployed people, is that from the above outlined reasons follow other problems, such as: low level of motivation, passiveness, not taking responsibility for one’s career, clashes between wishes and capabilities, bondage to the old stereotypes that to find good job one needs good “connections”, seasonal unemployment, etc.

To respond to these problems Jobtiger.bg together with the USAID, opened Career Development Centers in 25 universities all across Bulgaria, where career development consultants provide assistance to the clients. All consultants have been trained in the most contemporary certifying program for career development, namely GCDF (Global Career Development Facilitator). They are trained to help clients to make decisions for their career development, as well as to assist them in the process of job searching, job application, and preparation for job interviews. Establishing career centers within the educational system and developing training program for the career consultants have been made with one purpose: by the end of 2009 each school in Bulgaria to have at least one career consultant. Jobtiger.bg belief is that career consulting should become an essential element of business management and plans to organize trainings to promote this idea.

Another major conclusion derived from the Jobtiger.bg’s participation in the ASLM program is how important is the involvement and participation of central and local authorities in the whole process. Finding ways of cooperation between employers and job seekers with these authorities is very important for successful development of a society, which takes care for opening opportunities for career development and well being of its members.

Jobtiger.bg’s participation in the ASLM Program is ending in December 2006. Nevertheless Jobtiger.bg’s activities, aimed to developing sustainable structures and mechanisms for the labor market in Bulgaria will continue, including efforts for making popular career consulting services in Bulgaria.